سایت درحال به روز رسانی میباشد.
بازديد كارشناسان اتريشي از شركت آذرباتري

بازديد كارشناسان اتريشي از شركت آذرباتري

در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 24-23/6/1394 تعدادی از كارشناسان اتريشی در صنعت باتری خودرو از محل شركت آذرباتری ديدن خواهند كرد. قرار است كارشناسان دوطرف درباره آخرين تكنولوژی روز دنيا در صنعت باتری و نحوه تعامل با يكديگر به بحث و گفتگو بپردازند.